REGULAMIN PODMIOTU LECZNICZEGO

KRAKOWSKIE CENTRUM FIZJOTERAPII I OSTEOPATII OSTEOHELP

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

KRAKOWSKIE CENTRUM FIZJOTERAPII I OSTEOPATII OSTEOHELP JEST PODMIOTEM LECZNICZYM – DALEJ „PODMIOT LECZNICZY”.

PODMIOT LECZNICZY PROWADZI STRONĘ INTERNETOWĄ POD ADRESEM WWW.OSTEOHELP.PL

PODMIOT LECZNICZY PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ M.IN. W OPARCIU O:

 • PRZEPISY USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ,
 • PRZEPISY USTAWY Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2015 R. O ZAWODZIE FIZJOTERAPEUTY,
 • PRZEPISY USTAWY Z DNIA 8 LISTOPADA 2008 R. O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW PACJENTA,
 • WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ O KTÓRYM MOWA W UST. 5 PONIŻEJ,

A TAKŻE W OPARCIU O INNE PRZEPISY POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA ORAZ POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO

PODMIOT LECZNICZY ZOSTAŁ WPISANY DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ PROWADZONEGO PRZEZ WOJEWODĘ̨ MAŁOPOLSKIEGO – NUMER KSIĘGI REJESTROWEJ 000000262878. WPISU DOKONANO DNIA 4 MAJA 2023, A PODMIOT LECZNICZY ROZPOCZĄŁ DZIAŁALNOŚĆ́ Z DNIEM 8.05.2023 ROKU.

II. OZNACZNIE PODMIOTU LECZNICZEGO ORAZ ZAKŁADU LECZNICZEGO

PODMIOT LECZNICZY DZIAŁA POD FIRMĄ: 3XZ SPÓŁKA Z O.O., KRS: 0001030879, NIP: 6793264701, REGON: 525036313

ADRES: BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 15 / U1, 30-551 KRAKÓW, POLSKA.

W STRUKTURZE PODMIOTU LECZNICZEGO DZIAŁA ZAKŁAD LECZNICZY O NAZWIE OSTEOHELP

III. CEL ZADANIA I ZAKRES UDZIALANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

CELEM PODMIOTU LECZNICZEGO JEST PRZYWRACANIE, POPRAWA LUB ZACHOWANIE ZDROWIA PACJENTÓW.

ZADANIEM PODMIOTU LECZNICZEGO JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU FIZJOTERAPII ORAZ CZYNNOŚCI WSPOMAGAJĄCYCH ICH WYKONYWANIE, TAKICH JAK:

 • REALIZOWANIE AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII TERAPII MANUALNEJ, METOD SPECJALNYCH FIZJOTERAPII I FIZJOPROFILAKTYKI
 • UDZIELANIE INDYWIDUALNYCH PORAD I KONSULTACJI W ZAKRESIE FIZJOTERAPII LUB FIZJOPROFILAKTYKI;
 • DIAGNOSTYKA I PORADNICTWO W DOMU PACJENTA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII LUB FIZJOPROFILAKTYKI;
 • REALIZOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ON-LINE W ZAKRESIE FIZJOTERAPII LUB FIZJOPROFILAKTYKI;
 • WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ;
 • DZIAŁANIA EDUKACYJNE, PROMOCJA ZDROWIA I DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU PROFILAKTYKĘ ZDROWIA;
 • PROWADZENIE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH, EKONOMICZNYCH I OBSŁUGI TECHNICZNEJ PODMIOTU LECZNICZEGO.

PODMIOT LECZNICZY WYKONUJE DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ JAKO AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU FIZJOTERAPII I FIZJOPROFILAKTYKI, MOŻE WSPÓŁPRACOWAĆ Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI ORAZ UDZIELA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ON-LINE.

IV. MIEJSCE WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PODMIOT LECZNICZY WYKONUJE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W KRAKOWSKIE CENTRUM FIZJOTERAPII I OSTEOPATII OSTEOHELP POD ADRESEM BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 15 / U1, 30-551 KRAKÓW

PODMIOT LECZNICZY MOŻE UDZIELAĆ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH LUB SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI (DALEJ TAKŻE ON-LINE)W PRZYPADKU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ON-LINE MIEJSCEM UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ JEST MIEJSCE PRZEBYWANIA OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWÓD MEDYCZNY UDZIELAJĄCYCH TYCH ŚWIADCZEŃ.

PODMIOT LECZNICZY MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI ZDROWOTNE Z ZAKRESU FIZJOTERAPII NA RZECZ INNYCH PODMIOTÓW LECZNICZYCH W OPARCIU O ŁĄCZĄCE JE UMOWY.

PODMIOT LECZNICZY NA ŻYCZENIE PACJENTA ŚWIADCZY TAKŻE TZW. WIZYTY DOMOWE W ZAKRESIE FIZJOTERAPII

V. STRUKTURA ORGANIZACYJNA, ZADANIA JEDNOSTEK, KIEROWNICTWO

JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ PODMIOTU LECZNICZEGO JEST ZAKŁAD LECZNICZY MIESZCZĄCY SIĘ PRZY UL. BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 15 / U1, 30-551 KRAKÓW

ZADANIAMI ZAKŁADU LECZNICZEGO SĄ:

 • ODBIERANIE TELEFONÓW OD PACJENTÓW, REJESTROWANIE PACJENTÓW NA WIZYTY, DOPEŁNIENIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ZAPISYWANIEM PACJENTÓW, INFORMOWANIE O ZAKRESIE I ZASADACH UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, ODEBRANIE OD PACJENTA NIEZBĘDNYCH ZGÓD I OŚWIADCZEŃ, W TYM JEŚLI TO KONIECZNE ANKIET, A SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH – WYKONANIE TAKŻE INNYCH CZYNNOŚCI (NP. POMIAR TEMPERATURY W STANIE EPIDEMII COVID 19), ROZLICZENIE WIZYT,
 • UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU FIZJOTERAPII I MASAŻU LECZNICZEGO, PROWADZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ZGODNIE Z WYMOGAMI PRAWA, INFORMOWANIE O ZAKRESIE I ZASADACH UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH,
 • UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU FIZJOPROFILAKTYKI, PROWADZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ZGODNIE Z WYMOGAMI PRAWA, INFORMOWANIE O ZAKRESIE I ZASADACH UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.

ZAKŁAD LECZNICZY OTARTY JEST W DNIACH OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 10.00 DO 18.00

VI. KIEROWNIK PODMIOTU LECZNICZEGO

KIEROWNIKIEM PODMIOTU LECZNICZEGO KTÓRY KIERUJE NIM I REPREZENTUJE GO NA ZEWNĄTRZ JEST TOMASZ OKOPIEŃ REPREZENTUJĄCY FIRMĘ : 3XZ SPÓŁKA Z O.O.

KIEROWNIK SAMODZIELNIE PODEJMUJE DECYZJE DOTYCZĄCE PODMIOTU LECZNICZEGOI PONOSI ZA NIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

PODCZAS NIEOBECNOŚCI KIEROWNIKA ZASTĘPUJE GO UPOWAŻNIONA PRZEZ KIEROWNIKA OSOBA POSIADAJĄCA ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE.

DO OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ KIEROWNIKA PODMIOTU LECZNICZEGO NALEŻY MIĘDZY INNYMI:

 • ORGANIZOWANIE I KIEROWANIE PRACĄ I NADZOROWANIE MERYTORYCZNEJ PRACY, BHP, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I GODNOŚCI PRAW PACJENTA PRZEZ PODLEGŁYCH PRACOWNIKÓW, WSPÓŁPRACOWNIKÓW LUB/I INDYWIDUALNYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH FIZJOTERAPEUTYCZNYCH, ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI LUB WYKONUJĄCYCH ZADANIANA RZECZ PODMIOTU LECZNICZEGO WOBEC PACJENTÓW,
 • ZAPEWNIENIE RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA CZASU PRACY ORAZ SPRAWOWANIE NADZORU NAD PRZESTRZEGANIEM DYSCYPLINY, STARANNEGO REALIZOWANIA ŚWIADCZEŃ LECZNICZYCH Z POSZANOWANIEM PRAW PACJENTA, W TYM JEGO BEZPIECZEŃSTWA, PRZEZ PRACOWNIKÓW, WSPÓŁPRACOWNIKÓW I MOŻLIWYCH INNYCH OSÓB, W TYM WYKONUJĄCYCH PRAKTYKI ZAWODOWE FIZJOTERAPEUTYCZNE LUB INNE MOŻLIWEW PRZYSZŁOŚCI PRAKTYKI ZAWODOWE NP.; LEKARZY SPECJALISTÓW, PIELĘGNIAREK, PSYCHOLOGA ITP., JEŻELI TAKIE OSOBY ŚWIADCZYĆ BĘDĄ USŁUGI LUB WYKONYWAĆ BĘDĄ ZADANIA NA RZECZ PODMIOTU LECZNICZEGO WOBEC PACJENTÓW
 • PODEJMOWANIE DECYZJI W SPRAWACH ORGANIZOWANIA PRACY, BHP, ZATRUDNIENIA, WYNAGRADZANIA, KARANIA I ZWALNIANIA PRACOWNIKÓW, WSPÓŁPRACOWNIKÓWI INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z REPREZENTOWANIA NA ZEWNĄTRZ PODMIOTU LECZNICZEGO.

NA RĘCE KIEROWNIKA SKŁADANE SĄ SKARGI PACJENTÓW LUB REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG WYKONYWANYCH ON-LINE.

VII. OGÓLNE ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PODMIOCIE LECZNICZYM

PODMIOT LECZNICY PODEJMUJE DZIAŁANIA, KTÓRYCH CELEM JEST REALIZACJA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W FORMIE NAJBARDZIEJ DOGODNEJ DLA PACJENTÓW.

W PODMIOCIE LECZNICZYM ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE WYKONYWANE SĄ:

 • Z UWZGLĘDNIENIE WYMOGÓW PRAWA, ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ ORAZ STANDARDÓW I PROCEDUR WYKONYWANIA TAKICH ŚWIADCZEŃ,
 • WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBY POSIADAJĄCE ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE DO WYKONYWANIA DANEGO RODZAJU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, POTWIERDZONE WYMAGANYMI PRAWNIE DOKUMENTAMI,
 • PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU TERMINU WIZYTY PACJENTA,
 • W GODZINACH OTWARCIA ZAKŁADU LECZNICZEGO,
 • ODPŁATNIE, ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI PKT. XII REGULAMINU.

REJESTRACJA PACJENTÓW ODBYWA SIĘ OSOBIŚCIE LUB ZA POŚREDNICTWEM OSOBY TRZECIEJ. DOKONAĆ JEJ MOŻNA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 • POD ADRESEM ZAKŁADU LECZNICZEGO
 • TELEFONICZNIE POD NUMEREM: 884 055 955
 • DROGA MAILOWĄ, PISZĄC NA ADRES: [email protected]
 • PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ PODMIOTU LECZNICZEGO WWW.OSTEOHELP.PL ZAKŁADKA „UMÓW WIZYTĘ ON-LINE”
 • KORZYSTAJĄC Z INNYCH SERWISÓW, TAKICH JAK „ZNANY LEKARZ”

VIII. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PODMIOT LECZNICZY PRZYJMUJE PACJENTÓW, KTÓRY DOKONALI UPRZEDNIEJ REJESTRACJI, A WIĘC PO UMÓWIENIU WIZYTY.

W PRZYPADKU REJESTRACJI TELEFONICZNEJ, OSOBA REJESTRUJĄCA UDZIELA INFORMACJI O WOLNYCH TERMINACH I GODZINACH WIZYT. ZAPISUJĄC SIĘ NA WIZYTĘ PACJENT POPROSZONY ZOSTANIE O PODANIE IMIENIA, NAZWISKA, NUMERU TELEFONU ORAZ OGÓLNEGO RODZAJ SCHORZENIA/PROBLEMU KTÓRY WYSTĘPUJE. PACJENT ZOSTANIE POINSTRUOWANY JAK MA PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WIZYTY ORAZ JAKIE SĄ JEJ KOSZTY.

PRZED ROZPOCZĘCIEM WIZYTY W PODMIOCIE LECZNICZYM, W SYTUACJI GDY OGŁOSZONY ZOSTANIE STAN ZAGROŻENIA PANDEMIĄ LUB STAN PANDEMII LUB GDY WYMAGAĆ TEGO BĘDĄ PRZEPISY PRAWA LUB NADZWYCZAJNA SYTUACJA, PACJENT POPROSZONY BĘDZIE O WYPEŁNIENIE STOSOWNEJ ANKIETY ORAZ PODDANIE SIĘ DEZYNFEKCJI DŁONI ORAZ POMIAROWI TEMPERATURY.

W PODMIOCIE LECZNICZYM ZNAJDUJE SIĘ POCZEKALNIA, W KTÓREJ JEŚLI BĘDZIE TO KONIECZNE, PACJENT POPROSZONY ZOSTANIE O POCZEKANIE NA UMÓWIONĄ WIZYTĘ.

W PRZYPADKU PIERWSZEJ WIZYTY PERSONEL ADMINISTRACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO POPROSI PACJENTA O PODANIE NIEZBĘDNYCH DANYCH, CELEM ICH WPISANIA W ZAKŁADANĄ DLA NIEGO KARTĘ PACJENTA (DOKUMENTACJA MEDYCZNA), UDZIELENIE NIEZBĘDNYCH ZGÓD I ZŁOŻENIE OŚWIADCZEŃ.

PRZEBIEG WIZYTY, W TYM: ZEBRANY WYWIAD, WYKONANE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, ZALECENIA CZY UWAGI, ZNAJDZIE ODWZOROWANIE W PROWADZONEJ PRZEZ PODMIOT LECZNICZY DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTA.

PODCZAS WIZYTY DIAGNOSTYKA I PRZEBIEG TERAPII UZALEŻNIONY BĘDZIE OD DOBORU TECHNIK PRZEZ TERAPEUTĘ PROWADZĄCEGO PROCES LECZENIA ( TERAPIA MANUALNA, TERAPIE NARZĘDZIOWE, TERAPIA CRANIO-SACRANLA)

W OBIEKTYWNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH PODMIOT LECZNICZY JEST UPRAWNIONY DO ODMOWY WYKONANIA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO. POSTAWĄ ODMOWY MOŻE BYĆ M.IN.: BRAK ZGODY NA WYKONANIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO, WĄTPLIWOŚCI CO DO DOBROWOLNOŚCI UDZIELONEJ ZGODY, CZY TEŻ CO DO POCZYTALNOŚCI PACJENTA, STAN UPOJENIA ALKOHOLOWEGO LUB ODURZENIA ŚRODKAMI PSYCHOTROPOWYMI LUB PODOBNYMI, A W PRZYPADKACH STANU NADZWYCZAJNEGO, STANU ZAGROŻENIA PANDEMIĄ LUB STANU PANDEMII, ODMOWA PACJENTA UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA PYTANIA ANKIETY CZY ZBADANIA TEMPERATURY CIAŁA, ALBO TEZ ODMOWA PACJENTA PODDANIA SIĘ INNEJ CZYNNOŚCI LUB PODANIA INFORMACJI WYMAGANYCH W PRZEPISACH PRAWA.

PACJENT MA PRAWO DO ZŁOŻENIA W WYBRANEJ PRZEZ SIEBIE FORMIE SKARGI NA ZACHOWANIE LUB CZYNNOŚCI PERSONELU PODMIOTU DO KIEROWNIKA PODMIOTU LECZNICZEGO.

CZAS TRWANIA WIZYTY JEST OKREŚLONY JAKO PRZYBLIŻONY. PACJENT ROZLICZA SIĘ ZA ODBYTĄ WIZYTĘ A NIE ZA CZAS JEJ TRWANIA.

IX. SZCZEGÓLNE ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ON-LINE

PODMIOT LECZNICZY UDZIELA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH TAKŻE W FORMIE WIZYT ON-LINE. TAKA FORMA WIZYTY WYMAGA ZGODY PACJENTA. REJESTRUJĄC SIĘ NA WIZYTĘ ON-LINE PACJENT WYRAŻA ZGODĘ UDZIELENIE MU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W TEJ FORMIE.

BY SKORZYSTAĆ Z WIZYTY ON-LINE KONIECZNE JEST POSIADANIE PRZEZ PACJENTA DOSTĘPU DO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO TYPU KOMPUTER/ LAPTOP/ TABLET ZE STOSOWNYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ AKCESEM DO INTERNETU.

WIZYTY ON-LINE ODBYWAJĄ SIĘ ZA POŚREDNICTWEM PROGRAMU DO KOMUNIKACJI SKYPE/ ZOOM PRZY WYKORZYSTANIU OBRAZU I DŹWIĘKU.

NA CO NAJMNIEJ 24 GODZINY PRZED PIERWSZĄ WIZYTĄ PODMIOT LECZNICZY WYŚLE DO PACJENTA WIADOMOŚĆ MAILOWĄ LUB SMS KTÓRA ZAWIERAĆ BĘDZIE NIEZBĘDNE DANE DO ZALOGOWANIA SIĘ W CELU ODBYCIA WIZYTY ON-LINE. WIADOMOŚĆ ZAWIERAĆ BĘDZIE TAKŻE INFORMACJE O PŁATNOŚCI ZA WIZYTĘ.

PODMIOT LECZNICZY USTALA CZAS TRWANIA WIZYTY ON-LINE PRZED WIZYTĄ. W RAZIE BRAKU USTALEŃ PRZYJMUJE SIĘ, ŻE WYNOSI ON 45 MINUT. SPÓŹNIENIA NA WIZYTĘ ON-LINE DO 5 MINUT NIE WPŁYWAJĄ NA JEJ DŁUGOŚĆ. SPÓŹNIENIE SIĘ POWYŻEJ 5 MINUT SKRACA ODPOWIEDNIO CZAS WIZYTY.

PODMIOT LECZNICZY WSKAZUJE, ŻE:

 • PODCZAS WIZYTY ON-LINE NIE JEST MOŻLIWE WYKONANIE BADANIA PRZEDMIOTOWE PACJENTA ORAZ WYKONYWANIE FIZJOTERAPII LUB FIZJOPROFILAKTYKI, WYMAGAJĄCYCH BEZPOŚREDNIEGO I OSOBISTEGO KONTAKTU PACJENTA Z OSOBĄ UDZIELAJĄCĄ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH,
 • PACJENT ZAPISUJĄCY SIĘ NA WIZYTĘ ON-LINE NIE POWINIEN BYĆ PACJENTEM CIERPIĄCYM, POSIADAJĄCYM DOLEGLIWOŚCI. O EWENTUALNYCH DOLEGLIWOŚCIACH PACJENT NIEZWŁOCZNIE POINFORMUJE OSOBĘ WYKONUJĄCĄ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ON-LINE O DOSTRZEŻONYCH DOLEGLIWOŚCIACH. OSOBA TA PODEJMIE FINALNĄ DECYZJĘO MOŻLIWOŚCI PRZEPROWADZENIA WIZYTY ON-LINE,
 • ZAPIS WIZJI LUB FONII Z PRZEBIEGU WIZYTY ON-LINE LINE JEST MOŻLIWY PO UZYSKANIU UPRZEDNIEJ ZGODY ZARÓWNO OSOBY WYKONUJĄCEJ ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEJAK I PACJENTA,
 • REALIZACJA WIZYTY ON-LINE MOŻE WYMAGAĆ OD PACJENTA PRZYGOTOWANIA MIEJSCA DO ĆWICZEŃ. W NADESŁANEJ INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA WYŻEJ, PODMIOT LECZNICZY MOŻE WSKAZAĆ INNE NIEZBĘDNE SPRZĘTY LUB MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ.
 • Z UWAGI NA CHARAKTER ŚWIADCZENIA WIZYT ON-LINE, WIZYTY TE MOGĄ BYĆ REALIZOWANE WYŁĄCZNIE PO UPRZEDNIEJ REZERWACJI TERMINU I DOKONANIU PŁATNOŚCI ZA WIZYTĘ.
 • PACJENT JEST UPRAWNIONY DO ODWOŁANIA USTALONEJ WIZYTY ON-LINE. POWINIEN TEGO DOKONAĆ NIE PÓŹNIEJ NIŻ NA 24 GODZINY PRZED JEJ REALIZACJĄ.
 • PACJENT JEST UPRAWNIONY DO ZŁOŻENIA REKLAMACJI DOTYCZĄCEJ PRZEBIEGU WIZYTY ON-LINE. REKLAMACJE POWINIEN ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 14 DNI OD DNIA ZAKOŃCZENIA WIZYTY. W TYM CELU WINIEN ON WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ MAILOWĄ NA ADRES E-MAIL [email protected] PODAJĄC W NIEJ OPIS, ORAZ ZGŁASZANE ZASTRZEŻENIA. REKLAMACJE BĘDĄ ROZPATRYWANE W TERMINIE DO 10 DNI OD ICH OTRZYMANIA. O WYNIKU ROZPOZNANIA REKLAMACJI PACJENT ZOSTANIE POINFORMOWANY DROGĄ MAILOWĄ, A ADRES E-MAIL Z KTÓREGO ZŁOŻONA ZOSTAŁA REKLAMACJA.

X. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI

DLA ZAPEWNIENIA NALEŻYTEGO FUNKCJONOWANIA PODMIOTU LECZNICZEGO, WYSOKIEGO STANDARDU OBSŁUGI PACJENTÓW I UDZIELANYCH IM ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, W TYM ICH CIĄGŁOŚCI PODMIOT LECZNICZY MOŻE WSPÓŁDZIAŁAĆ Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ LUB UDZIELAJĄCYMI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA RZECZ TYCH PACJENTÓW.

WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ ODBYWA SIĘ Z POSZANOWANIEM OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA ORAZ Z POSZANOWANIEM PRAW PACJENTA.

XI UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

PACJENTOWI PRZYSŁUGUJE UPRAWNIENIE DO ŻĄDANIA UDOSTĘPNIENIA MU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ KTÓRA GO DOTYCZY.

PODMIOT LECZNICZY UDOSTĘPNI DOKUMENTACJE MEDYCZNĄ PO OTRZYMANIU ŻĄDANIA ZŁOŻONEGO PRZEZ UPRAWNIONĄ OSOBĘ. ŻĄDANIE MOŻE BYĆ ZŁOŻONE W DOWOLNEJ FORMIE JEDNAK W SPOSÓB NIEPOZOSTAWIAJĄCY WĄTPLIWOŚCI, ŻE ŻĄDANIE ZOSTAŁ ZŁOŻONE PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ.

DOKUMENTACJĘ UDOSTĘPNIA SIĘ Z ZACHOWANIEM JEJ INTEGRALNOŚCI, POUFNOŚCI ORAZ AUTENTYCZNOŚCI, BEZ ZBĘDNEJ ZWŁOKI.

PODMIOT LECZNICZY PROWADZI DOKUMENTACJE MEDYCZNĄ WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.

UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ MOŻE NASTĄPIĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 • DO WGLĄDU W ZAKŁADZIE LECZNICZYM PODMIOTU LECZNICZEGO,
 • NA INFORMATYCZNYM NOŚNIKU DANYCH DOSTARCZONYM PRZEZ PACJENTA,
 • PRZEZ SPORZĄDZENIE JEJ WYDRUKU,
 • Z UWZGLĘDNIENIEM STANDARDÓW UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PROWADZONEJ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ – POPRZEZ WYSŁANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ NA WSKAZANY PRZEZ PACJENTA ADRES MAILOWY.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA UDOSTĘPNIANA JEST NA POLECENIE KIEROWNIKA PODMIOTU LECZNICZEGO.

PODMIOT PROWADZI WYKAZ UDOSTĘPNIONEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.

PODMIOT LECZNICZY NIE POBIERA OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ (ZAŁĄCZNIK DO MAILA).

ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W FORMIE WYDRUKU, PODMIOT LECZNICZY NIE POBIERA OPŁATY.

XII. WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA WYKONANE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

PODMIOT LECZNICZY NIE WYKONUJE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (NFZ ETC.)

Z TYTUŁU UDZIELANYCH PRZEZ PODMIOT LECZNICZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POBIERANE SĄ OPŁATY, KTÓRYCH WYSOKOŚĆ OKREŚLONA JEST W CENNIKU.

OPŁATY ZA WYKONYWANE W PODMIOCIE LECZNICZYM ŚWIADCZENIA UISZCZANE SĄ PO ZAKOŃCZENIU WIZYTY (Z WYJĄTKIEM WIZYT ON-LINE O CZYM MOWA W PKT IX REGULAMINU).

DOSTĘPNYMI W PODMIOCIE LECZNICZYM FORMAMI PŁATNOŚCI SĄ: GOTÓWKA, KARTA PŁATNICZA, FAKTURY PRZELEWOWA.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE STOSUJE SIĘ PRZEPISY USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ I INNYCH USTAW.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD DNIA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ PODMIOT LECZNICZY, NIE WCZEŚNIEJ JEDNAK NIŻ OD DNIA WPISANIA GO REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ.