KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

KRAKOWSKIE CENTRUM FIZJOTERAPII I OSTEOPATII OSTEOHELP

  1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: PODMIOT LECZNICZY KRAKOWSKIE CENTRUM FIZJOTERAPII I OSTEOPATII OSTEOHELP DZIAŁA POD FIRMĄ 3XZ SPÓŁKA Z O.O., POSIADAJĄCĄ NUMER KRS 0001030879, NIP 6793264701 I REGON 525036313. PODMIOT LECZNICZY JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW ORAZ INNYCH OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ PRZEZ NIEGO DZIAŁALNOŚCIĄ LECZNICZĄ.
  2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: PODMIOT LECZNICZY PRZETWARZA DANE OSOBOWE PACJENTÓW W CELU ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH, PROWADZENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORAZ WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ODBYWA SIĘ ZGODNIE Z WYMOGAMI RODO ORAZ INNYCH PRZEPISÓW PRAWA DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.
  3. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ PODMIOT LECZNICZY: PODMIOT LECZNICZY PRZETWARZA M.IN. NASTĘPUJĄCE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW: IMIĘ I NAZWISKO, ADRES ZAMIESZKANIA, NUMER PESEL, DANE KONTAKTOWE, INFORMACJE DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA, INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH BADANIACH I ZABIEGACH ORAZ INNE DANE OSOBOWE NIEZBĘDNE DO ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ OKRES 20 LAT, LICZĄC OD KOŃCA ROKU KALENDARZOWEGO, W KTÓRYM DOKONANO OSTATNIEGO WPISU W DOKUMENTACJI PACJENTA.
  4. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ: OSOBY, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ PODMIOT LECZNICZY, MAJĄ PRAWO DO WGLĄDU W SWOJE DANE, ICH POPRAWIANIA, USUNIĘCIA, OGRANICZENIA PRZETWARZANIA, PRZENOSZENIA DANYCH, WNIESIENIA SPRZECIWU ORAZ SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
  5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: PODMIOT LECZNICZY ZAPEWNIA OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW POPRZEZ STOSOWANIE ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ORAZ SZKOLENIA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.
  6. KONTAKT: WSZELKIE PYTANIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PODMIOT LECZNICZY MOŻNA KIEROWAĆ NA ADRES: UL. BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 15 / U1, 30-551 KRAKÓW LUB E-MAIL: [email protected]
  7. JEŻELI W PAŃSTWA OCENIE ADMINISTRATOR NARUSZYŁ PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO WŁAŚCIWEGO ORGANU NADZORU, TJ. DO URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.
  8. MAJĄ PAŃSTWO PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, JEŻELI PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU (ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO). W TAKIEJ SYTUACJI ADMINISTRATOR NIE BĘDZIE MÓGŁ DŁUŻEJ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH, CHYBA ŻE BĘDZIE MIAŁ DO TEGO WAŻNĄ PRAWNIE UZASADNIONĄ PODSTAWĘ, NADRZĘDNĄ WOBEC PAŃSTWA PRAW I WOLNOŚCI LUB PODSTAWĘ DO USTALENIA, DOCHODZENIA LUB OBRONY SWOICH ROSZCZEŃ.