SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH KANDYDATÓW DO PRACY

W KRAKOWSKIM CENTRUM FIZJOTERAPII I OSTEOPATII OSTEOHELP

 • NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 13 UST. 1 I UST. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (DALEJ: RODO) STOSOWANEGO POCZĄWSZY OD 25 MAJA 2018 R., INFORMUJEMY, ŻE:
 1. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY JEST PODMIOT LECZNICZY KRAKOWSKIE CENTRUM FIZJOTERAPII I OSTEOPATII OSTEOHELP DZIAŁAJĄCY POD FIRMĄ 3XZ SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE;
 2. KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH: [email protected].
 3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA:
 4. DANE OSOBOWE KANDYDATÓW BĘDĄ PRZETWARZANE W CELU PRZEPROWADZENIA PROCESU REKRUTACYJNEGO NA STANOWISKO, NA KTÓRE APLIKUJE KANDYDAT (ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 6 UST. 1 PKT. C) I F) ORAZ ART. 88 RODO);
 5. DANE OSOBOWE KANDYDATÓW MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE W PROCESIE REKRUTACYJNYM NA STANOWISKA, NA KTÓRE BĘDĄ REKRUTOWAĆ W PRZYSZŁOŚCI, POD WARUNKIEM, ŻE KANDYDAT WYRAZI NA TO WYRAŹNĄ I DOBROWOLNĄ ZGODĘ (ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 6 UST. 1 PKT. A) RODO);
 6. DANE OSOBOWE KANDYDATÓW MOGĄ BYĆ PRZETWARZANE W CELU REALIZACJI PRAWNIE UZASADNIONYCH INTERESÓW ADMINISTRATORA DANYCH, W PRZYPADKU POWSTANIA ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z KANDYDATURĄ KANDYDATA LUB JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH BĘDZIE NIEZBĘDNE DO CELOWEGO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ LUB OBRONY PRZED ROSZCZENIAMI PRZEZ PODMIOT LECZNICZY KRAKOWSKIE CENTRUM FIZJOTERAPII I OSTEOPATII OSTEOHELP DZIAŁAJĄCY POD FIRMĄ 3XZ SPÓŁKA Z O.O.

PODSTAWĄ PRAWNĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PANI/PANA SĄ:

 1. PRZEPISY PRAWA PRACY, KTÓRE OKREŚLAJĄ JAKIE DANE MOGĄ BYĆ WYMAGANE OD KANDYDATA NA PRACOWNIKA PRZEZ PRZYSZŁEGO PRACODAWCĘ ORAZ JAKIE DANE SĄ POTRZEBNE DO ZAWARCIA UMOWY O PRACĘ. DOTYCZY TO DANYCH TAKICH JAK: IMIĘ I NAZWISKO, IMIONA RODZICÓW, DATA URODZENIA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA (ADRES DO KORESPONDENCJI), WYKSZTAŁCENIE ORAZ PRZEBIEG DOTYCHCZASOWEGO ZATRUDNIENIA. PRZETWARZANIE TYCH DANYCH ODBYWA SIĘ ZGODNIE Z ART. 6 UST. 1 PKT. C) RODO ORAZ ART. 88 RODO W ZW. Z ART. 221§ 1 KODEKSU PRACY.
 2. ZGODA PANI/PANA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZANYCH W CV I LIŚCIE MOTYWACYJNYM, JEŻELI ZDECYDUJE SIĘ PANI/PAN NA PRZEKAZANIE NAM INNYCH DANYCH, NIŻ TE WYMIENIONE POWYŻEJ. DOTYCZY TO DANYCH TAKICH JAK: IMIĘ I NAZWISKO, IMIONA RODZICÓW, DATA URODZENIA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA (ADRES DO KORESPONDENCJI), WYKSZTAŁCENIE ORAZ PRZEBIEG DOTYCHCZASOWEGO ZATRUDNIENIA. PRZETWARZANIE TYCH DANYCH ODBYWA SIĘ ZGODNIE Z ART. 6 UST. 1 PKT. A) RODO.
 3. ZGODA PANI/PANA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH REKRUTACJI NA STANOWISKA, NA KTÓRE BĘDZIEMY REKRUTOWAĆ W PRZYSZŁOŚCI. PRZETWARZANIE TYCH DANYCH ODBYWA SIĘ ZGODNIE Z ART. 6 UST. 1 PKT. A) RODO.
 4. PRAWNIE USPRAWIEDLIWIONY INTERES ADMINISTRATORA DANYCH. PRZETWARZANIE DANYCH W TYM CELU ODBYWA SIĘ ZGODNIE Z ART. 6 UST. 1 PKT. F) RODO.
 5. PAŃSTWA DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE PRZEZ OKRES NIE DŁUŻSZY NIŻ JEST TO KONIECZNE, TJ. PRZEZ OKRES WYRAŻONY PRZEZ PANIĄ/PANA ZGODĄ. JEŻELI UDZIELONA ZOSTANIE PRZEZ PANIĄ/PANA WYRAŹNA I DOBROWOLNA ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH W PRZYSZŁYCH REKRUTACJACH PROWADZONYCH PRZEZ PODMIOT LECZNICZY KRAKOWSKIE CENTRUM FIZJOTERAPII I OSTEOPATII OSTEOHELP DZIAŁA POD FIRMĄ 3XZ SPÓŁKA Z O.O., DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE PRZEZ OKRES 2 LAT.